Referat bestyrelsesmøde 23.03.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 23.03.21 kl. 14.00-17.00.
Sted: Zoom
Tilstede: PT, PG, JO, PF, BE, TR, MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til Eventuelt.

Ingen ændringer i dagens dagsorden, eller emner til Eventuelt.


3. Ny konstituering af bestyrelsen i PF

Vi drøfter ny konstituering af bestyrelsen i PF, da PT har brug for en mere tilbagetrukken rolle, og MHJ efter længere tids overvejelser ønsker at træde af for at få mere tid til familie og faglige projekter.
Til formandsposten peges på JO, som takker ja efter opbakning fra en enig og samlet bestyrelse. PT fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem med færre arbejdsopgaver. Herunder forsikringsområdet, samt de udvalg, råd mv. som han indtil nu har deltaget i.
Til den vakante plads kontaktes 1. suppleant Marjanne Den Hollander mhp. at indtræde i bestyrelsen.
Poul Gørtz fortsætter som næstformand, og ligeledes fortsætter Tina Rank Franzen og Bo Egeberg som bestyrelsesmedlemmer med hver deres ansvarsområde.

Det besluttes, at der udarbejdes en pressemeddelelse inkl. påskehilsen mhp. at informere om den nye konstituering i PF, så snart denne er på plads.


4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP. PT informerer kort fra UP.
 • Forsikringsområdet. PT informerer kort om mødet i arbejdsgruppen d. 04.03.
 • Medlemskaber. PG informerer om ind- og udmeldelser.
 • Professionshøjskolerne. Der er ikke nyt fra dette område.
 • IPPTA. Der er GF d. 16-17 september i Helsinki, hvor hvert land kan deltage med 2-3 personer. JO vil forsøge at finde kontaktpersoner i de øvrige lande mhp at indhente erfaringer vedr. struktur i praksissektoren.
 • Hjælpepakker. PT informerer om nyt vedr. hjælpepakker


5. Praksisanalysen, og proces vedrørende fremtidens praksissektor

Vi fortsætter drøftelserne fra forrige møde vedrørende fremtidens praksissektor. Herunder både konkrete løsningsforslag, samt i særlig grad processen og PF´s rolle heri.
Drøftelserne tydeliggør igen bestyrelsens holdning til PF´s rolle og ståsted i den fremadrettede proces.

PF vil være Garant for:

 • Den nuancerede og ordentlige, respektfulde debat og dialog.
 • Den faktuelle oplysning og information.
 • Den analytiske facilitator for afklaring af mulige moderniseringer og løsninger - til gavn for patienter, samfund, fag og fysioterapeuter.

Konkret overvejes

 • Kontakt til andre praksisorganisationer via det internationale samarbejde i IPPTA
 • Sparring med sundhedsøkonom, som PF har gjort flere gange tidligere
 • Henvendelse til HB/Danske Fysioterapeuter mhp. at de er synlige i processen og faciliterer faktuel oplysning om det nuværende reguleringssystem, samt rammesætter præmissen for den igangværende debat.
 • Medlemsmøder med dialog og debat mhp løsningsforslag
 • Arbejdsgruppemøde mellem de mange interessenter i praksisdebatten.

 

6. Planlægning af møder 2021

 • D. 16.04.21 kl. 8.30 - 12.00
 • D. 03.05.21 kl. 8.15 - 11.00
 • D. 01.06.21 kl. 14.00 - 17.00


7. Hvad skal postes inden næste møde?

 • Forsikringsområdet (PT)
 • Hjælpepakker til selvstændige (PT)
 • Kvalitetsudvikling og digitale sundhedsydelser vedrørende eks. Vederlagsfri Fysioterapi (PG)
 • Nyt ansigt i bestyrelse (PF/PT)
 • Ny Konstituering af bestyrelsen i PF (PT)


8. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt


9. Evaluering af mødet.

Det har været et godt møde med mange drøftelser i relation til praksisanalysen og i særdeleshed til PF´s rolle i den interne proces frem mod nye perspektiver for praksissektoren. Desuden en givtig drøftelse og beslutning om ny konstituering af bestyrelsen i PF.