Referat bestyrelsesmøde 08.10.2019

Arbejdsomt møde, hvor vi brugte en del tid på at diskutere den politiske struktur i Danske fysioterapeuter. Vi debatterede også det udsendte brev fra Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS), hvor det problematiseres at nogle ansatte har oplevet at basiskontrakterne har dannet grundlag for lønnedsættelser.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d.08.10 2019 kl. 09.00 - 15.00
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 1D
Til Stede: PT, PG, BE, TR, JO, JNH og MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Valg af ordstyrer og referent.

TR er ordstyrer og MHJ er referent.

 

2. Prioritering af Dagsorden, samt punkter til Eventuelt.

Ingen ændringer til dagsorden eller punkter til Eventuelt.

 

3. Siden sidst.

Kort runde med nyt fra alle i bestyrelsen.

 

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Udvalg for Praksis /UP. PT informerer kort om nyt fra UP
 • Ind- & udmeldelser. PG informerer om at PF har fået et nyt medlem.
 • Professionshøjskolerne. PG og TR har nu kontakt til de fleste af professionshøjskoler mhp. informationsmøder for 7. Semester studerende med oplæg om jobmulighederne og organiseringen i praksissektoren. PG har taget kontakt til Mark Ebbesen fra Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter /EFPF mhp. samarbejde. ME tilkendegiver at EFPF ikke fremover ønsker at samarbejde med PF vedrørende de planlagte karrieredage for 7. semester på professionsskolerne.
 • IPPTA. JNH informerer kort om de fremadrettede processer i IPPTA.
 • Dialogmøde i DSF om NKR, hvor PF var inviteret til at komme med et oplæg om implementering af NKR i praksissektoren. JO informerer om sin deltagelse på mødet, og at der blev givet udtryk for at den blev værdsat af DSF´s bestyrelse.
 • Arbejdsmiljørådet /AM-rådet. PT & PG informerer fra mødet d. 10.09.19, og de input der er givet fra PF til den rapport der for nuværende er under udarbejdelse.
 • Kommunikation om DFys. økonomi. Karen Langvad har inviteret PT til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal komme med input til drøftelserne om øget transparens om økonomi i Dfys.


5. Generalforsamling 2020.

Vi drøfter Generalforsamling 2020 vedrørende dato, sted og form. Dette med udgangspunkt i den feedback vi har fået fra vores medlemmer efter vores invitation til at komme med forslag.

 • Sted: Der har været forslag om henholdsvis Odense eller afholdelse af GF flere steder og flere opfordringer til at finde den løsning, der giver mulighed for at flest kan deltage. På denne bagrund debatteres forskellige virtuelle/digitale platforme der kunne muliggøre at deltagelse via computer. Vi drøfter de juridiske udfordringer vedrørende opstilling og valg til bestyrelsen, og beslutter at rette henvendelse til Ann Sofie Ohrt med henblik på afklaring af disse, samt Niels Erik Kaaber Rasmussen fra Dfys. vedrørende mulighederne for digital afstemning. Såfremt dette lader sig gøre juridisk, besluttes at Generalforsamling 2020 vil finde fysisk sted i København med mulighed for online deltagelse
 • Dato: Denne fastlægges til d. 23.03.20, hvor tidspunktet afhænger af om det er muligt at lave online deltagelse.
 • Form: Der har ikke været forslag fra vores medlemmer om mulige oplæg eller andre input til form. På den baggrund, samt det faktum at der ikke tidligere har været stor tilslutning til GF skønt flere oplæg, besluttes at holde GF uden eksternt indslag.

 

6. Arbejdsmarkedsmodel.

Vi samler op på de henvendelser og erfaringer der er kommet fra PF medlemmer vedrørende de vedtagne basiskontrakter samt overgangsordning mht. for lønvilkår.
Vi debatterer det udsendte brev til alle ansatte fra Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar /SALS, hvor det problematiseres at nogle ansatte har oplevet at basiskontrakterne har dannet grundlag for lønnedsættelser.
Vi har i PF kontaktet henholdsvis Tine Hasselbrinck Madsen fra SALS med henblik på afklaring og uddybning af baggrundstal for den udsendte information. Dernæst er Morten Graversen fra Sektion for Arbejdsgivere kontaktet med henblik på deres holdning og vurdering.

Efter en samlet drøftelse er der i PF´s bestyrelse enighed om at lave et brev til de to sektionsbestyrelser, hvor vi opfordrer til at der:

1. Til enhver tid kommunikeres på baggrund af kendte tal/data.

2. Skabes præcedens for dialog og samarbejde mellem sektionerne.

3. Afklares mandater og roller for de 2 sektionsbestyrelser i den fremadrettede proces.

Endvidere vil vi som tidligere understrege, at vi støtter op om ordnede forhold i praksissektoren, og derfor opfodrer alle arbejdsgivere til at agere ud fra de vedtagne vilkår og kontrakter. Dernæst mener vi, at en yderligere forudsætning for ordentlighed, og et godt samarbejdsklima på klinikkerne, skabes med respekt og tillid baseret på dialog og transparens omkring fakta.


7. Eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur.

Vi reflekterer over, og drøfter Danske Fysioterapeuters politiske struktur med udgangspunkt i det udsendte materiale om dialogværktøjet DeltagerDanmark.
PT samler input med henblik på, at formidle refleksioner og et samlet løsningsforslag fra PF til Dfys.

 

8. Kommunikation på sociale medier – vores Facebook gruppe.

Dette punkt udsættes til næste gang. PG og MHJ laver oplæg til diskussion og beslutningstagen.

 

9. Forsikringsområdet.

Debat med udgangspunkt i det fremsendte oplæg fra JNH vedrørende forsikringsområdet, udskudt fra forrige møde. På baggrund af oplægget debatterer vi mulige fælles agendaer på tværs af klinikker, i relation til at håndtere og effektivisere den stigende administrative byrde i relation til forsikringsselskaberne. Dette med opmærksomhed på konkurrencelovgivningen vedrørende karteldannelse.

 

10. Kommende FB opslag.

 • Tilbagemelding vedrørende brev fra SALS
 • Generalforsamling

 

11. Eventuelt.

 • Opfølgning på samarbejde med DSF - kommende skridt
 • Nyt vedr. arbejdsmarkedsmodellen - Evaluering af arbejdsgiverrådgivningen, Samarbejde med sektionsbestyrelserne, løntransparens.

 

12. Planlægning af møder 2020.

Bestyrelsesmøde d. 18.02.20 kl. 9.00 - 15.00 Dfys.
Bestyrelsesmøde d. 23.03.20 kl. 14.00 -18.00 Dfys.
Generalforsamling d. 23.03.20 – eks kl. 18/19.00 – 20/21.30 Dfys. - ej endelig fastlagt.


13. Evaluering af mødet.

Det har været et godt møde med en dagsorden, der har lagt op til mange overordnede refleksioner og drøftelser.