Referat bestyrelsesmøde 03.05.2022

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: onsdag d. 3.5 2022 kl. 08:15 – 15:00.
Sted: Virtuelt, Zoom, Poul sender link
Til stede: MH, BN, PG, BE, PT, JO, TRF
Gæster:
Referent: TRF


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Prioritering af Dagsorden (minimum 2-3 pauser)

3. Hvordan går det og præsentationsrunde

4. Konstituering

 • Formand
  • Jesper Ottosen
 • Næstformand
  • Poul Gørtz
 • Kasser
  • Tina Rank Franzen
 • Sekretær
  • Tina Rank Franzen
 • Udvalgsposter
  • UP - Udvalg for Praksisoverenskomster (Danske  Fysioterapeuter)
   • PerTornøe
  • IPPTA
   • Jesper Ottosen
   • Marjanne den Hollander er suppleant
 • Medlemsarrangementer
  • Bo Egeberg
  • Birgitte K. Nielsen
 • Repræsentantskab herunder strategi og evt. forslag
  • Jesper Ottosen
  • Marjanne den Hollander
 • Forsikringsområdet
  • Per Tornøe
  • Birgitte K. Nielsen
 • Professionshøjskolerne og uddannelse
  • Pouls Gørtz
  • Tina Rank Franzen
 • Web redaktør og medlemsregistrering
  • Poul Gørtz
  • Jesper Ottosen
 • Faglig udvikling og kvalitetssikring i praksis
  • Jesper Ottosen
  • Per Tornøe
  • Poul Gørtz
 • Økonomiudvalg
  • Poul Gørtz
  • Bo Egeberg
 • Suppleanter
  • Det besluttes at suppleanterne tilbydes at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder, hvor det findes relevant i forhold til dagsordenen. De kan blive kompenseret for transport. JO tilbyder dette til suppleanterne og afventer tilbagemelding.


5. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH)
  • Intet nyt
 • Forsikringsområdet (PT)
  • Ikke noget nyt
 • Ind/udmeldelser (PG)
  • 6 udmeldelser
  • 9 indmeldelser
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  • PG har holdt virtuelt møde med Københavns professionshøjskole sammen med Danske Fysioterapeuter og EFPF, hvor de studerende kunne vælge, hvilke oplæg de ville holde i forskellige breakout
  • TRF har været til fysiske oplæg på VIA Holstebro og på UCN Aalborg. Der var godt fremmøde og spørgelyst
 • DSF - stormøde om Datadrevet Fysioterapi
  • JO har kommunikeret med DSF som opfølgning på tidligere møde med Nils-Bo de Vos Andersen og DSF vedr. datafangst og FysDB. DSF er i gang med at arrangere stormøde med forskellige interessenter i forhold til udvikling af datadrevet fysioterapi
 • IPPTA (JO)
  • Dfys har besluttet, at der skal være en repræsentant fra PF og en fra EFPF i IPPTA fremadrettet. Det er PF, der er den ledende repræsentant.
  • JO og MH har deltaget i virtuelt møde vedr. direkte adgang til fysioterapi. Den svenske repræsentant, havde et godt oplæg om den svenske model. JO forsøger at få kontaktoplysninger på hende. Generelt handlede det mest om muligheden for at kunne gå til fysioterapi uden lægehenvisning og ikke muligheden for at få offentligt tilskud til fysioterapi uden henvisning, som er mest interessant for Danmark.
 • Opfølgning på GF: Vedtægtsændringer på HB juni, Studerende vs. ordinære
  • Studerende skal arbejde på en klinik der er tilknyttet overenskomsten for at kunne være medlem af PF, men Dfys mener ikke at det gælder ordinære medlemmer. JO har spurgt Dfys, hvorfor de studerende skal stilles dårligere.
 • Medlemshenvendelser (alle):
  • Fortroeligt

 

6. Repræsentantskab 2022

Opstilling:

 • Per Tornøe stiller op i Region Hovedstaden
 • Marjanne stiller op i Region Sjælland
 • Birgitte K. Nielsen stiller op i Region Midtjylland

Jesper Ottosen overvejer forsat om han stiller op i Region Hovedstaden eller for PF

 • Tina Rank Franzen, Poul Gørtz og Bo Egeberg stiller på for PF

Valgforbund
MH tager kontakt til ridefysioterapeuterne mhp. at lave valgforbund, som kan udløse en ekstra plads, der enten kan tilfalde PF eller ridefysserne.

JO kontakter fraktionen for bassinterapeuter og hører hvordan de står.


7. Evaluering af formandsvalg

PF har skrevet til HB for at få evalueret formandsvalget og ønsket at der tages stilling til hvorvidt TR systemet, arbejdsgivere og fysioterapeuter der ikke er medlemmer af Dfys må forsøge at påvirke valgresultatet.

Der er kommet svar fra Jeanette, som bunder i, at der er nedsat arbejdsgruppe, der skal lave evaluering af formandsvalget og afventes uddybende svar efter dette.

 

8. Ny Indlejer kontrakt

Bestyrelsen har diskuteret indholdet i indlejerkontrakten der er til afstemning.

JO kontakter SALS og arbejdsgiversektionen vedr. EU forordningen, deadline for implementering og hvordan de stiller sig i forhold til krav om brug af kontrakterne i klinikkerne.

 

9. EFPF ønsker at mødes mhp. bedre samarbejde evt. på bestyrelsesmøde

JO har haft kontakt med EFPF mhp. at holde møde for afsøge mulige samarbejdsområder som kan sikre fælles fodslag på de områder, hvor vi har samme interesser.

Bestyrelsen er bekymret for om det er muligt at finde fælles områder, hvor der kan skabes enighed om retningen.
Der ses fortsat muligheder omkr. forsikringsområdet, datafangst, rekruttering af fysioterapeuter i praksis og administrationsprogrammerne der bruges i klinikkerne i forhold til krav til leverandørerne
PF retter henvendelse til EFPF, hvor vi foreslår samarbejde omkring områderne og ønsker at samarbejdsformen skal formaliseres.

 

10. Henvendelse fra Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

 • Ønsker at PF arbejder for højere honorar for bassinydelser (dækning af transport)
 • Ønsker brug af hjælpepersonale, som ved ridefysioterapi

JO har forklaret at der har været kravs indsamling til OK og dermed er Dansk Selskab for Bassinterapi for sent ude i forhold til at der kan forhandles om højere honorar.
Der kan godt benyttes hjælpepersonale til bassintræning jfr overenskomsten.

PT har noteret, at der kunne være et behov for tilskud til kørsel eller lokaleleje og vil være opmærksom, når han sidder i forhandlingerne om OK. Der er enighed om, at det skal være nye midler der tilføres og ikke midler, der skal tages fra andre områder i overenskomsten.

 

11. Henvendelse fra CGM

Ønsker at PF indgår i arbejdsgruppe om udvikling af journalskabelon og datafangst i behandlersystemet

MH pointerer at der ligger skabelon til journal på fysio.dk som er tilgængelig.

CGM bør honorere for deltagelse i arbejdet.

Hvis der laves database til datafangst, er det vigtigt at klinikkerne ejer data, og derfor bliver det vigtigt, at vi sidder med i arbejdet.

JO giver besked tilbage om at PF finder det interessant og er spændte på hvad CGM vil betale for det.

 

12. Henvendelse fra Easy-Me

Ønsker at PF retter henvendelse til PensionDK, så de kan få lov til at være med i Behandlerbooking. Hvad med de andre ”små” administrationssystemer?

PF mener ikke vi kan blande sig i hvilke administrationssystemer, der har aftaler med forsikringsselskaberne, men omvendt kunne det give bedre konkurrencevilkår, hvis der kommer flere spillere på markedet.

Det bør ikke være de praktiserende fysioterapeuter /klinikkerne, der skal betale for udviklingsarbejde og det bør være klart overfor systemudbyderne.

JO retter henvendelse til Easy-Me om der er nogle økonomiske tvister der har indflydelse på problemet og om det er planen at slutbrugeren skal betale for tilslutningen inden PF vil overveje tiltage.

 

13. Overenskomst/Enhed for Kvalitet

Vejledning i kommunikation med kommuner (se Facebook opslag)
MH: det er vigtigt med klare og tydelige kontaktlister, så det er nemt tilgængeligt at komme i kontakt med rette vedkomne i den enkelte kommune

PG mangler en definition for hvad der er en kompleks patient.

MH: der er stor forskel fra kommune til kommune i forhold til, hvor god dialogen er mellem kommune og privat praksis

TRF: ønsker at der er nemmere tilgang til daglig dialog f.eks. via medcom så den tværfaglige indsat styrkes omkring patienten/borgeren.

JO: hvis medcom skal lykkes, kræver det, at alle afdelinger i kommunen skal have et lokalisationsnummer, hvis beskeden skal lande på rette sted.

PT: oplysningerne burde være tilgængelig på sundhed.dk men oplevelsen er at oplysningerne ikke altid er opdateret.

PG: Dfys er gået for langt, når de anbefaler, at den komplekse patient bør behandles i kommunal regi. Der er ofte ikke et tilbud i kommunen til den borgergruppe.

BN: der er forskel på kommunestørrelse i forhold til hvor nemt det er at sikre dialogen.

* Fremtidigt krav om epikriser på alle patienter, hvad skal der til og kan PF facilitere processen

Det kræver et implementeringsarbejde, når det bliver et krav, at der skal sendes epikriser på alle patienter, og der er flere praktiske ting, der kan gøre det nemmere.

1. Der arbejdes på, at der ikke behøver aktuelt sammentykke til at sende epikrise til egen læge i de tilfælde hvor det er længe siden patienten har været der pga udeblivelse/afbud..

2. Systemudbyderne skal lave funktion, således at den enkelte terapeut kan holde styr på, hvilke patienter der mangler at blive skrevet epikrise på.

3. Nye og forbedrede skabeloner til epikrise skrivning

Den enkelte terapeut skal kunne se meningen med arbejdet.

JO tager overvejelserne med til enhed for kvalitet.

 

14. Hvad skal postes inden næste møde?

 • Opslag fra dagens møde. NYT billede til Facebook
 • Husk at stemme til sektionsbestyrelserne
 • Husk at stemme på indlejerkontrakten

 

15. Eventuelt

 • Indkøbsforening.
  JO skal have møde med Claus fra DFys om Vores Klinikker (amba) som er en indkøbsaftale, hvor klinikkerne kan lave indkøb med storkunde fordele.
 • Valg til Sektionsbestyrelser
  PF laver opslag på Facebook, hvor vi opfordrer til at stemme til valget.
 • PF er opmærksomme på, at der forsat skal være en positiv udvikling på klinikkerne sådan at evt. fejl i basiskontrakterne udryddes og der dermed sikres gode vilkår for ansatte og indlejere.
  PF vil fortsat gerne støtte sektionerne i arbejdet, men det er dem, der skal løfte opgaven. Henvendelser direkte til PF sendes videre til sektionerne og kun i tilfælde af at opgaven ikke løftes, italesætte det af PF overfor sektionerne.


16. Evaluering af mødet

Godt at få konstitueret sig og komme i gang med arbejdet i den nye bestyrelse. Der er bred enighed om at virtuelle møder er produktive og beslutningstagen sker effektivt. Det kræver meget at holde fokus og derfor godt med små pauser indimellem.