Referat bestyrelsesmøde 26.10.2018

Læs bl.a. PF's holdninger til debat- og beslutningsforslagene til Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Fredag d. 26. oktober 2018 kl. 9.30 – 15.30
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, 1D
Til stede: MK, PT, PG, ME, JNH & MHJ
Fravær: BRM
Referent: MHJ


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og prioritering af dagsorden
PG vælges som ordstyrer.
Til prioritering af dagsorden besluttes at behandling af punkt 2. Spørgeskemaundersøgelse, flyttes til efter punkt 5. Den nye hjemmeside.


2. Spørgeskemaundersøgelse vedr. Kompetenceprofil til praksissektoren
Kort opfølgning på spørgeskemaundersøgelse jf. nedenstående skema med svarprocenter, samt dannelse af udvalg til det fortsatte arbejde.

Samlet status

 

Antal

Procent

Ikke besvaret

201

64 %

Gennemført

99

32 %

Delvis besvaret

13

4 %

Hovedtotal

313

100 %


3. Ekstraordinær Generalforsamling d. 27.11.18 kl. 17.00 – 20.30
Vi gennemgår invitation og afvikling af generalforsamlingen, herunder

 • Indkaldelse med 14 dages varsel jf. vedtægterne www.praktiserendefysioterapeuter.dk/om-pf/vedtagter
 • Afvikling af GF - lokaler, forplejning og dirigent
 • Vedtægtsændring jf.
 • Oplæg om den nye sundhedsreform ved sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, umiddelbart før generalforsamlingen.
 • Valg – 2 vakante bestyrelsesposter til besættelse.


4. Repræsentantskabsmøde d. 8-10. november 2018
Materialet til mødet gennemgås med henblik på forberedelse af MK og PT´s repræsentation af PF, samt koordinering med ME der repræsenterer EFPF.
NB. Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Hvis du har lyst til at deltage, så send en mail til direktionssekretær Bente Molberg, bm@fysio.dk, oplys dit navn og medlemsnummer og om du deltager i hele eller kun dele af repræsentantskabsmødet.

 • Spørgsmål til beretningen, der gør status over de sidste 2 årForslag til diskussion & debat:

1. Udvidelse af repræsentantskabet og indførelse af dialogmøde mellem repræsentantskab og regionsbestyrelser

 • PF støtter forslaget. Det understøtter desuden PF´s forslag vedrørende repræsentation af både DSF og sektionsbestyrelserne i Repræsentantskabet.


2. Sammensætning af repræsentantskabet – fleksibelt antal repræsentanter

 • PF har stillet forslaget, da vi vil sikre mangfoldighed og så bred en repræsentation som muligt i repræsentantskabet. Vi begrænser fraktioner og faglige selskaber til én plads hver, men sikrer samtidig at alle Fraktioner og Faglige selskaber repræsenteres og dermed bidrager aktivt til Danske Fysioterapeuters politik. Der kan kun opstilles bestyrelsesmedlemmer.


3. Rotationsordning for valgte i Danske Fysioterapeuter

 • PF ser både mulige potentialer og risici ved dette forslag, og afventer derfor yderligere argumentation før endelig stillingtagen. Vi er dog overvejende imod forslaget, idet alle valgte er valgt på demokratisk vis på baggrund af deres kompetencer til det pågældende job. Vi gør os derfor overvejelser om vægtningen af hhv. et muligt tab af kompetencer på en given post, mod en øget stimulering til politisk bevågenhed.


4. Tidspunkt for valg og tiltrædelsestidspunkt

 • PF støtter forslaget, og finder det relevant.


5. Fysioterapistuderende i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet

 • PF støtter forslaget, da vi finder det vigtigt at stimulere politisk interesse tidligst muligt i uddannelsesforløbet.


6. Fuldtidshonoreret næstformand

 • PF støtter ikke forslaget. PF henviser til tidligere argumentation vedrørende fokus på decentralisering, der ledte til den nuværende organisering med 5 regionsformænd. PF opfordrer til at Regionsformændenes kommissorium og arbejdsbeskrivelser bør revideres mhp. en øget prioritering af det politiske arbejde, og en højere grad af uddelegering af det administrative, eks. som ad hoc opgaver. Vi mener desuden at strukturen bør afspejle den kommende sundhedsreform.


7. To yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen

 • PF afventer diskussionen og argumentationen fra Hovedbestyrelsen /HB. PF´s repræsentanter vil spørge til HB´s eventuelle overvejelser om tilknytning af et advisory board, og hvorvidt dette i stedet kunne være en mulighed.


8. Dispensationsmulighed for medlemskab uden dansk autorisation

 • PF støtter forslaget. Vi finder det relevant, da det potentielt vil understøtte forskning- og udviklingsrelationer af faget.


9. Ændret proces for valg til sektionsbestyrelserne

 • PF støtter sandsynligvis forslaget, forudsat at der udarbejdes en mere specifik beskrivelse af valgprocessen.


10. Repræsentation af selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

 • PF støtter forslaget.


11. Repræsentation af studerende i sektionsbestyrelsen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

 • PF støtter forslaget, da det er den eneste sektion de studerende kan være repræsenteret i, da de ikke er arbejdsgivere og alle medlemmer skal være tilknyttet en af sektionerne.


12. Ledige og sygemeldtes valgret i sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

 • PF støtter forslaget, og finder det meget relevant.Forslag til beslutning:

1. Revision af fundats for Danske Fysioterapeuter fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

 • PF støtter forslaget. PF vil foreslå 1 person fra hver region.


2. Dansk Selskab for Fysioterapi får fast plads i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

 • PF støtter forslaget, og finder det meget relevant. Vi mener at DSF bør synliggøres og naturligvis bør spille en rolle i en faglig udviklingsfond.


3. Etablering af Danske Fysioterapeuters solidaritetsfond

 • PF finder forslaget sympatisk, men støtter ikke umiddelbart forslaget i denne form. Vores overvejelser drejer sig om den administrative byrde, og det reelle udbytte for de mennesker der er i målgruppen for forslaget, da de potentielle ansøgere formentlig ikke vil have overskud til at ansøge en fond. PF foreslår i stedet at andre projekter overvejes som ide til det humanitære formål.


4. Faglighed i fysioterapi

 • PF er positive overfor forslaget, men afventer diskussionen før endelig stillingtagen. I forslaget beskrives flere af de problemstillinger, der findes i praksissektoren.


5. Analyse af konsekvenserne af ydernummersystemet

 • PF er som udgangspunkt positive overfor analyse og modernisering af ydernummersystemet. Vi finder det i øvrigt hensigtsmæssigt med jævnlig evaluering mhp. optimering af alle givne systemer, organiseringer og arbejdsgange – herunder også ydernummersystemet. PF accepterer dog grundlæggende den præmis, at der er behov for et styringsredskab inden for offentligt finansierede sundhedsområder. Vi afventer derfor diskussionen og argumentationen bag forslaget, før endelig stillingtagen.


6. Organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsystemet, som er parallel med det etablerede SU-system

 • PF ønsker uddybelse af hvem der i givet fald danner modpart til et sådant udvalg, og dernæst hvilke opgaver dette udvalg skal arbejde med. Vi er dog enige i, at praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsystemet bør repræsenteres i en eller anden form.


7. Pulje til støtte til udarbejdelse og opdatering af retningslinjer m.v.

 • PF er positive overfor dette forslag. Inden stillingtagen ønsker vi dog yderligere regnskabs- og budgetmæssig belysning og nuancering i relation til udgifter på denne post i DSF. Vi kunne ligeledes ønske en redegørelse for hvilken sammenhæng og samarbejdsflader der ses mellem hhv. DFS og Enhed for Kvalitet, hvor der er afsat ressourcer til at arbejde med NKR.


8. Styrkelse af foreningens landspolitiske struktur

 • PF afventer diskussionen af dette forslag. Vores eventuelle støtte afhænger desuden af diskussionerne vedr. de øvrige forslag om organisering, i retning af hhv. centralisering eller decentralisering.


9. Strategi for decentral medlemsservice

 • PF ønsker baggrunden for forslaget uddybet inden stillingtagen. Herunder omfanget og karakteren af eventuelle problemer. Vi ønsker desuden Danske Fysioterapeuters holdning hertil.


10. Styrket medlemsinvolvering og –demokrati

 • PF finder dette emne meget relevant, og ser det som en nødvendighed for Danske Fysioterapeuters fremtid. PF afventer dog diskussionen før endelig stillingtagen.


11. Tiltag til anerkendelse af medlemmer

 • PF er ikke afvisende overfor dette forslag, men mener at det bør overvejes hvornår og i hvilken form denne anderkendelse finder sted. Eks. finder vi det for tidligt efter 5 års medlemskab. Vi afventer diskussion før endelig stillingtagen.  


12. Danske Fysioterapeuters fremtidige tilknytning til en hovedorganisation

 • PF støtter overvejende til en tilknytning til AC. Dette grundet det øgede fokus på akademisering indenfor fysioterapi, samt det faktum at lægerne er en af vores vigtigste faglige samarbejdspartnere. Vi kan ikke kommentere yderligere, da det er fortroligt materiale.5. Den nye hjemmeside

 • Opdatering af kontaktdata, herunder telefonnumre og beskrivelser af bestyrelsesmedlemmer. Noteres i ”Bestyrelsen anno 2015” i drop boks.
 • PG lægger herfra relevant materiale på den nye hjemmeside.6. Meddelelser fra

 • Formand  
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt kasserer
  • Lederrådet – PT foreslår at vi alle reflekterer over egnede kandidater der kan repræsentere praksissektoren og de ledelsesmæssige perspektiver og udfordringer i denne sektor. Der er ansøgningsfrist d. 07.11 til Lederrådet. PG lægger opslag på FB.
  • Forsikringsområdet7. Eventuelt

Kommende møder:

 • Ekstraordinær Generalforsamling d. 27.11.18 kl. 17.00 - 20.30
 • Bestyrelsesmøde d. 11.12.18 kl 9.30 - 15.30 med efterfølgende julemiddag.8. Evaluering af mødet
Godt og arbejdsomt møde med planlægning af Ekstraordinær Generalforsamling samt mange givtige diskussioner og perspektiver, som forberedelse til Repræsentantskabsmødet.