Referat bestyrelsesmøde 18.08.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 18.08 2020 kl. 09.00 - 15.30
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70
Til stede: PT, PG, BE, JNH, JO, TR, MHJ
Gæst: Tina Lambrecht (TL) 10.00-11.00 vedr. Covid19 og strukturreform i Danske Fysioterapeuter
Referent: MHJ


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

PG er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af Dagsorden, samt punkter til pkt. 13 Eventuelt

Der er ingen ændringer til mødets dagsorden, eller punkter til Eventuelt.


3. Nyt fra

 • Udvalg for Praksis. (UP). PT informer kort om nyt fra UP.
 • Medlemskaber. PG informerer om Ind- og udmeldelser af henholdsvis af PF og Facebookgruppen.
 • Professionshøjskolerne. PG og TR informerer om at der er forespørgsel på besøg på flere skolder, hvoraf nogle ønskes med online deltagelse.
 • IPPTA. JNH informerer om at arbejde og korrespondancer langsomt genoptages.
 • Projekt vedr. kompetenceprofil for praktiserende fysioterapeuter. PT og PG informerer om givtigt samarbejde i arbejdsgruppen med deltagelse af PF, Dansk Selskab for Fysioterapi og Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter. Materialet vedr. profilerne har været rundsendt til bestyrelsen til orientering og input. Det afventes nu færdiggjort i regi af DSF ved konsulent Inger Birte Bjørnlund.

 

4. Møde med TL vedrørende Covid19, og strukturreform i Danske Fysioterapeuter

PF har inviteret Tina Lambrecht til dialog og drøftelse vedr. de to aktuelle emner, og drøfter desuden emnerne internt i bestyrelsen som forberedelse og afrunding i forbindelse med mødet. Nedenfor er noteret de primære perspektiver og delelementer der er drøftet.
A. Covid19 situationen, og
B. Den kommende strukturreform i Danske Fysioterapeuter

4.A Covid19 situationen

 • Indsatsområder i forhold til Covid19, herunder påvirkning af drift og udvikling af praksissektoren på kort og langt sigt.
 • Værnemidler, hvor der savnes afklaring vedr. operationelle udfordringer og konsekvenser i relation til påbud/anbefalinger, forsyningssikkerhed, belastning på økonomi, samt påvirkning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Testmuligheder, hvor der efterspørges mulighed for direkte adgang for sundhedspersonale i praksissektoren jf. arbejdsgange i primærsektoren. TL nævner at Dfys. har spurgt ind til dette hos SST.
 • Konsekvenser, herunder opgørelser for henholdsvis ansatte, lejere og ejere mht. ledighed, konkurser og fyringer.
  > Ledighed - tallene er fulgt af DFys. uge til uge siden marts, og viser 4% før sommer og 7% efter sommer. Der ingen tegn på strukturel ledighed,
  > Konkurser og fyringer - der er ingen tendens for nuværende grundet hjælpepakker og mulig midlertidig likviditet på klinikkerne.
 • Telekonsultationer, herunder værdi, brug og takster. Dette evalueres og inddrages i de kommende OK forhandlinger.
 • Information, hvor der efterspørges mere klar og hyppig information fra Dfys. målrettet håndtering af de operationelle og økonomiske udfordringer der har været i praksissektoren. TL nævner at Corpus med segmenterede nyheder vedr. Covid19 vil fremadrettet ske via separat side på Fysio.dk

4.B. Strukturreform i Danske Fysioterapeuter

 • TL beskriver den nuværende overordnede struktur i Dfys, samt de overordnede perspektiver der er fremkommet i processen vedrørende den kommende strukturreform. Herunder at mange medlemmer gerne vil bidrage og engagere sig i foreningsarbejdet, og den kommende proces derfor sigter på at skabe en ny og mere åben struktur. Der sigtes overordnet efter mindre hierarki og færre bundne mandater, samt flere store dagsordner og færre særdagsordner. Mere fokus på fællesskab.
 • TL nævner inspiration fra klyngefællesskaber jf. Praktiserende læger. JO påpeger at disse nu er 1. Evalueret uden klar succes.
 • PF´s bestyrelse nævner at der kunne ønskes mere transparens og kommunikation vedrørende den planlagte proces, både angående indhold og form. Eks. opdateringer med info om hvor langt arbejdet er kommet – og hvad den kommende proces er.


5. Repræsentantskabet

Vi diskuterer og evaluerer proces og resultat af afstemning til Repræsentantskabet. Vi drøfter blandt andet om vi kunne have kommunikeret mere effektivt, for at aktivere vore medlemmer yderligere til at deltage idebatten og til at stemme.
Vi drøfter desuden kort følgende emner:

 • Proces og strategi vedrørende repræsentantskabsmødet i november, samt den del af mødet der er udskudt til 2021.
 • Hvor ser vi praksissektoren i en kommende struktur
 • Kontingent for sektionerne

Drøftelse vedrørende eventuelle forslag, herunder udkast til forslag fra BE udskydes til næste dagsmøde.

 

6. Forsikringsområdet

PT gennemgår kort historikken vedrørende PF´s holdning og arbejde i relation til forsikringsområdet. Blandt andet nævnes at PF frem til nu har haft en formuleret holdning til at betaling under tilskudsgivende under OK. PF har tidligere arbejdet for at optimere forholdene i relation til følgende parametre:

 • Administration og drift
 • Faglig kvalitet og kontrol
 • Økonomi og leverandørkontrakter

Det besluttes, at PF forestår en undersøgelse blandt klinikkerne vedrørende fordele og ulemper ved forsikringsmarkedet, dette særligt vedrørende sundhedsforsikringer. Det er TR, JO og JNH der er tovholdere på forsikringsområdet, og vil arbejde videre med udkast til en undersøgelse.


7. Ordinær Generalforsamling

Vi drøfter mulighederne for afholdelse af Generalforsamling 02.11.20, med en kombination af fysisk og online deltagelse via live streaming og digital afstemning. En udfordring kan dog være at der kun må være 25 i det store mødelokale på Holmbladsgade, mod normalt 50, grundet Covid19.
PT opdaterer vedrørende beretning, og beder om kommentarer og tilføjelser.

8. Kommunikation via hjemmeside og Sociale Medier

Evaluering af formål, funktion og værdi af facebookgruppen for vore medlemmer
Vi debatterer blandt andet følgende spørgsmål mhp. handleplan:

 • Hvem kan være medlemmer?
 • Hvorledes faciliteres den konstruktive dialog og erfaringsudveksling?
 • Hvorledes kommunikerer vi PF´s holdninger tydeligt til vore medlemmer?

 

9. Eventuelt

Ingen emner til eventuelt


10. Planlægning af møder 2020

Bestyrelsesmøde online d. 09.09 kl. 17.00 - 18.30
Bestyrelsesmøde d. 28.09.2020 kl. 9.00 - 15.30 DFys
Bestyrelsesmøde online d. 06.10 kl. 17.00 - 18.30
Bestyrelsesmøde inkl. Generalforsamling d. 02.11.2020 kl. 13.00 - 22.00 DFys


11. Evaluering af møde

Det har været positivt at mødes fysisk med mulighed for mange nuancerede refleksioner og givtige diskussioner.
Vi evaluerer desuden den forløbne periode med mange online møder via en god fremdrift og agilitet i processer. Vi beslutter på det grundlag at skabe en ny mødedynamik og -struktur med vekslen mellem online møder til behandling af info- og beslutningspunkter, i kombination med