Referat bestyrelsesmøde 18.02.2020

Vi havde besøg af Ann Sofie Ohrt og Niels Erik Kaaber fra Danske Fysioterapeuter som orienterede om Vive undersøgelsen af praksissektoren. Forberedelse af Generalforsamlingen og Repræsentantskabsmødet blev også vendt.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 18.02 2020 kl. 09.00 – 15.30.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 1E
Til stede: PT, PG, JNH, JO, BE, TR og MHJ
Gæster: Ann Sofie Ohrt og Niels Erik Kaaber /Danske Fysioterapeuter vedr. pkt. 9. Praksisanalysen
Referent: MHJ

 


Dagsorden til bestyrelsesmødet

1. Valg af ordstyrer og referent

MHJ er referent, og JNH er ordstyrer.


2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til Eventuelt

Planlægning af Generalforsamling og Beretning prioriteres færdiggjort, og kort diskussion af rapporten fra VIVE prioriteres inden besøg vedr. Praksisanalysen.


3. Siden sidst

Kort runde med nyt fra alle i bestyrelsen.


4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP - PT informerer kort om nyt fra UP.
 • Ind/udmeldelser - PG meddeler at der ikke ændringer i medlemsgruppen, men fortsat stor tilgang af medlemmer i vores facebookgruppe.
 • Professionshøjskolerne - TR og PG informerer. Vi fortsætter vores klare strategiske samarbejde med professionshøjskolerne med henblik på at formidle info til de studerende om karrierevejen indenfor praksissektoren.
 • Autorisation som fysioterapeut - PT har fået en henvendelse fra et medlem, der har været udfordret i forbindelse med en ansættelse, hvor den nyuddannede ikke havde søgt og modtaget sin autorisation. Vi opfordrer derfor til opmærksomhed hos de nyuddannede vedrørende dette, snarest efter dimission.
 • Møde med SALS d. 25.02.20 - PT informerer om at PT og PG deltager i mødet.
 • Forsikringsområdet - JNH informerer om at om Nordic Netcare nu har rettet deres betalingsprocedurer, således at fremsendte regninger betales til tiden. Dette muligvis som resultat af at flere klinikker systematisk har indberettet Nordic Netcare til inkasso, når regningerne ikke er blevet betalt som aftalt. Der opfordres fortsat til at alle klinikker gennemgår deres debitorer, specielt forsikringsselskaberne og vurderer om det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet med dem.
 • IPPTA - JNH informerer kort om de igangværende projekter og arbejdsprocesser i IPTA, og det kommende møde i Malta i marts.
 • Samarbejdsmøde med Dansk Selskab for Fysioterapi /DSF og Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter /EFPF d. 08.01.20 - PT og PG beretter om endnu et givtigt møde, samt det fremadrettede samarbejde vedrørende kompetenceprofiler målrettet behovet i praksissektoren.

5. Generalforsamling 2020

Vi gør status med henblik på den afsluttende planlægning, samt fordeling af opgaver.

 • Dirigent - Ann Sofie Ohrt indstilles af PF bestyrelse.
 • Referenter - MHJ og TR.
 • Forplejning inkl. drikkevarer - PT bestiller hos kantinen hos Danske Fysioterapeuter
 • Videotransmission - Kvalitet og tekniske aspekter vedr. billede og lyd afprøves, og de sidste detaljer vedrørende online afstemninger drøftes.
 • Kontingent - PF foreslår uændret kontingent på kr. 925 for ordinære medlemmer, og kr. 250 for passive medlemmer og nye medlemmer første år.
 • Valg - Alle i den nuværende bestyrelse indikerer, at de er villige til at modtage genvalg. Det er dog bestyrelsens klare holdning, at der om muligt bør indtræde en ansat i bestyrelsen. Jf. PF´s vedtægter om optimal sammensætning af bestyrelsen med repræsentation af lejere, ansatte og ejere.
 • Beretning - MHJ har samlet de fremsendte indlæg til en samlet beretning som fremsendes dags dato og redigerer denne under mødet på baggrund af fælles gennemgang. PT tager noter undervejs og tilføjer de sidste afsnit og fremsender til den resterende bestyrelse efterfølgende. Særligt strategi vedr. udvidelse af medlemsbasen drøftes. Herunder strategi for at øge synlighed og udbrede kendskab til PF blandt praktiserende fysioterapeuter.


6. Direkte adgang

Dette punkt udskydes til næste møde, grundet manglende tid til grundig drøftelse.


7. Praksisanalysen fra VIVE

Besøg af Ann Sofie Ohrt og Niels Erik Kaaber fra Danske Fysioterapeuter, der gennemgår nøgletal og hovedlinjer fra VIVE rapporten. Bestyrelsen stiller afklarende og uddybende til både resultat, proces og metodisk grundlag.
Efter mødet debatteres og drøftes rapportens konklusioner og perspektiver indgående.


8. Repræsentantskabsmødet 2020

Drøftelse vedrørende bestyrelsens opstillingsmuligheder til repræsentantskabet, via PF eller andre bestyrelsesposter, samt relevante kandidater der kan opfordres til at bidrage og stille op. PT opfordrer alle i bestyrelsen til at søge mulighed for opstilling med henblik på bedst mulig repræsentation. Herefter prioriteres en kort drøftelse af relevante emner og forslag, der bør stilles af PF til Repræsentantskabet. Dette med henblik på indgående behandling på senere møde.


9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i PF

PT inviterer til kort evaluering af drift og udvikling af PF for at sikre effektivitet og optimering. Vi drøfter blandt andet arbejdsgange, kommunikation, strategi og samarbejde, og vurderer samlet at der for nuværende er en god platform for fremdrift og samarbejde i bestyrelsen.
Der er dog enighed om at dette punkt med fordel kan drøftes mere indgående på kommende møder. Dette for at sikre løbende refleksion og dynamik i relation til vores interne struktur, samarbejde og arbejdsgange.


10. Kommende FB opslag

 • Generalforsamling
 • Praksisanalysen fra VIVE

Vi diskuterer desuden, om vi kunne øge transparens og formidling af bestyrelsens arbejde og drøftelser via små filmopslag til vore medlemmer. Dette tages der beslutning om på næstkommende møde.


11. Eventuelt


12. Planlægning af møder 2020

 • Bestyrelsesmøde d. 23.03.20 kl 14.00-18.00, efterfulgt af GF kl. 19.00-21.30
 • Efterfølgende møder fastlægges efter GF


13. Evaluering af mødet

Det har været et produktivt møde med planlægning af Ordinær Generalforsamling, samt interessant besøg vedrørende Praksisanalysen med efterfølgende debat.